Modified radical mastectomy for level III axillary lymph node clearance: a case report

Mingkun Zhang, Liu Yang, Lan Hou, Zhe Wang, Juliang Zhang