Modified Grisotti flap technique in centrally located breast cancer: case report

Ying Chen, Qianjun Chen, Jingjing Dong, Dan Liu, Lezhen Huang, Fengfeng Xie, Weijie Zeng, Wenxia Li, Shaowen Zhong