Delayed initiation of radiation therapy is associated with inferior outcomes for breast cancer patients with hormone receptor-negative tumors after breast-conserving surgery

Xiaoyan Ma, Jie Chen, Ding Ma, Yizhou Jiang, Zhebin Liu, Sheng Chen, Ying Zhang, Yizhou Shen, Xiaoli Yu, Zhaozhi Yang, Shuang Li, Miao Mo, Yongxiang Qian, Guangyu Liu, Jiong Wu, Zhiming Shao, Keda Yu, Genhong Di