A clinical observation of stage I implant breast reconstruction for mass-like granulomatous lobular mastitis

Chaojie Zhang, Yaqin Wu, Huiling Wang, Jie Zeng, Shanshan Lei, Jie He, Zheng Zeng, Runzhang Wu, Qian Li, Peizhi Fan