Evidence on reporting guidelines for surgical technique in clinical disciplines: a scoping review protocol

Kaiping Zhang, Yanfang Ma, Qianling Shi, Jianfei Shen, Jinlin Wu, Xianzhuo Zhang, Panpan Jiao, Grace S. Li, Xueqin Tang, René Horsleben Petersen, Calvin S. H. Ng, Alfonso Fiorelli, Nuria M. Novoa, Benedetta Bedetti, Giovanni Battista Levi Sandri, Steven Hochwald, Toni Lerut, Alan D. L. Sihoe, Leandro Cardoso Barchi, Sebastien Gilbert, Ryuichi Waseda, Alper Toker, Diego Gonzalez-Rivas, Robert Fruscio, Marco Scarci, Fabio Davoli, Guillaume Piessen, Bin Qiu, Stephen D. Wang, Yaolong Chen, Shugeng Gao