Upregulated HSPA2 predicts early relapse of pancreatic cancer after surgery

Lu-Lu Zhai, Pei-Pei Qiao, Yue-Shen Sun, Zhi-Gang Tang, Tong-Fa Ju