Enhancing social support and knowledge perception decreases patient delay in breast cancer

Baisen Li, Li Xia, Jing Yang, Min Wen, Miao Yu, Exian Mou, Shiwei Liu, Hui Li, Hao Wang