Dosage effect of cisatracurium on intubation and intraoperative neuromonitoring during thyroidectomy: a randomized controlled trial

Xiaoxi Li, Bin Zhang, Guohui Xu, Yuntao Song, Ling Yu, Jiaonan Yang, Hongyu Tan