Prognostic evaluation model for papillary thyroid cancer: a retrospective study of 660 cases

Yi-Ming Cao, Ting-Ting Zhang, Bao-Yuan Li, Ning Qu, Yong-Xue Zhu