Preoperative MRI and immunohistochemical examination for the prediction of high-risk endometrial cancer

Jingya Chen, Weimin Fan, Hailei Gu, Wei Zhang, Yuting Liu, Yajing Wang, Zhaochun Pan, Zhongqiu Wang