Predictive value of lncRNA LOC100505851 in breast cancer in the neoadjuvant setting

Rui Sha, Ziping Wu, Yaqian Xu, Xiaonan Sheng, Yaohui Wang, Chenwei Yuan, Jing Peng, Shuguang Xu, Liheng Zhou, Yanping Lin, Wenjin Yin, Jinsong Lu