Should surgical drainage after lateral transperitoneal laparoscopic adrenalectomy be routine?—A retrospective comparative study

Shuaishuai Chai, Qiufeng Pan, Chaoqi Liang, Hao Zhang, Xingyuan Xiao, Bing Li