Giant cell tumor in the thyroid area: a case report in the novel location and review of literature

Jia-Ying Chen, Qiang Zheng, Tong-Zhen Chen, Qing-Hai Ji, Qiang Shen