A nomogram based on CENPP expression for survival prediction in breast cancer

Heyan Chen, Shengyu Pu, Shibo Yu, Xiaoqin Liao, Jianjun He, Huimin Zhang