The effect of atrial fibrillation on perioperative outcomes in patients with pancreatic cancer undergoing open pancreaticoduodenectomy: analysis of the National Inpatient Sample

Pu Han, Yifeng Yang, Yanjie He, Hongwei Wu, Dong Wang, Kun Liu, Chengjian Guan, Xiaodong Zhang, Wei Guo, Zhongtao Zhang