Management of thyrotoxicosis occurring after surgery for Cushing’s disease: a case series

Shenzhong Jiang, Chengxian Yang, Ming Feng, Yong Yao, Kan Deng, Bing Xing, Lin Lu, Huijuan Zhu, Renzhi Wang, Xinjie Bao