Head-to-head comparison between FOLFIRINOX and gemcitabine plus nab-paclitaxel in the neoadjuvant chemotherapy of localized pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis

Rong Tang, Qingcai Meng, Wei Wang, Chen Liang, Jie Hua, Jin Xu, Xianjun Yu, Si Shi