Score for predicting overall survival in pancreatic adenocarcinoma patients with positive lymph nodes after surgery: a novel nomogram-based risk assessment

Liang Jin, Yiping Zou, Shiye Ruan, Hongwei Han, Yuanpeng Zhang, Zhihong Chen, Haosheng Jin, Ning Shi