T1a triple negative breast cancer (TNBC) has the worst prognosis among all the small tumor (<1 cm) of TNBC and HER2-rich subtypes

Changjun Wang, Ziyuan Chen, Yidong Zhou, Wei Huang, Hanjiang Zhu, Feng Mao, Yan Lin, Yanna Zhang, Jinghong Guan, Xi Cao, Qiang Sun