Tall cell carcinoma of the breast with reverse polarity: case report with gene sequencing and literature review

Xiaohui Zhang, Huanwen Wu, Zhe Wang, Yidong Zhou, Feng Mao, Yan Lin, Songjie Shen, Zhiyong Liang, Qiang Sun