Exploration on Gleason score variation trend of patients with prostate carcinoma from 1996 to 2019: a retrospective single center study

Weiyu Zhang, Gongwei Wang, Fengling Lan, Huanrui Wang, Danhua Shen, Kexin Xu, Tao Xu, Hao Hu