Intracorporeal versus extracorporeal urinary diversion after robot‐assisted radical cystectomy: a pooled analysis

Zhiyong Cai, Huihuang Li, Jiao Hu, Dongxu Qiu, Zhenglin Yi, Jinbo Chen, Xiongbing Zu