Identification of differentially expressed genes and signaling pathways in papillary thyroid cancer: a study based on integrated microarray and bioinformatics analysis

Tuanqi Sun, Qing Guan, Yunjun Wang, Kai Qian, Wenyu Sun, Qinghai Ji, Yi Wu, Kai Guo, Jun Xiang