Guidelines on the diagnosis and treatment of breast cancer (2011 edition)

Bao-Ning Zhang, Xu-Chen Cao, Jia-Yi Chen, Jie Chen, Li Fu, Xi-Chun Hu, Ze-Fei Jiang, Hong-Yuan Li, Ning Liao, Dong-Geng Liu, Ouyang Tao, Zhi-Min Shao, Qiang Sun, Shui Wang, Yong-Sheng Wang, Bing-He Xu, Jin Zhang

Abstract

As the most common malignancy among women, breast cancer seriously endangers the physical and mental health of women. So far, the application of multidisciplinary treatment has made breast cancer one of the most treatment-responsive solid tumors.