Perioperative outcomes of robotic pancreaticoduodenectomy: a single surgeon’s experience with 55 consecutive cases

Ronggui Lin, Xianchao Lin, Maoen Pan, Fengchun Lu, Yuanyuan Yang, Congfei Wang, Haizong Fang, Yanchang Chen, Heguang Huang