Da Vinci robot-assisted resection to treat abdominal ectopic thyroid: a case report and literature review

Zhanwei Zhao, Yun Huang, Xiliang Zhang, Huibin Zhao, Xinpu Yuan, Qiwen Zhao, Chaojun Zhang