Cytomorphologic features as predictors of aggressiveness in patients with pT1 papillary thyroid carcinoma: a retrospective study of associations with clinicopathological parameters in 226 fine-needle aspirates

Yanli Zhu, Wenhao Ren, Yuntao Song, Zhihui Fan, Qian Wang, Haizhu Jin, Yiyi Guo, Yanhua Bai