Multi-gene assay and clinical characteristics research in papillary thyroid carcinoma

Chang Deng, Shan Li, Zhixin Yang, Yi Dou, Daixing Hu, Jiang Zhu, Denghui Wang, Xinliang Su