Clinicopathological characteristics and treatment of young women with breast cancer in China: a nationwide multicenter 10-year retrospective study

Wei Zhang, Bai-Lin Zhang, Jian-Jun He, Jin-Hu Fan, Jing Li, Bin Zhang, Hong-Jian Yang, Xiao-Ming Xie, Zhong-Hua Tang, Hui Li, Jia-Yuan Li, Shu-Lian Wang, You-Lin Qiao, Rong Huang, Pin Zhang