Risk of malignancy and prognosis of sporadic resected small (≤2 cm) nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumors

Xi Liu, Wenjie Chin, Chenggeng Pan, Weichen Zhang, Jun Yu, Shusen Zheng, Yuanxing Liu