“Kimura-first” strategy for robotic spleen-preserving distal pancreatectomy: experiences from 61 consecutive cases in a single institution

Xianchao Lin, Ronggui Lin, Fengchun Lu, Yuanyuan Yang, Congfei Wang, Haizong Fang, Heguang Huang