Prognostic analysis of pancreatic carcinoma with portal system invasion following curative resection

Jing Wang, Shao-Cheng Lyu, Lin Zhou, Han Wang, Fei Pan, Tao Jiang, Ren Lang, Qiang He