Surgical strategy when identifying less than four parathyroid glands during total thyroidectomy: a retrospective cohort study

Zhichao Xing, Yuxuan Qiu, Baoying Xia, Munire Abuduwaili, Yuan Fei, Jingqiang Zhu, Anping Su