Clinical implications of Delphian lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma

Jiang Zhu, Rui Huang, Ping Yu, Daixing Hu, Haoyu Ren, Chun Huang, Xinliang Su