Noise in the outpatient operating room

Min Liu, Chen Yi, Fei Yin, Yu Dai