Surgical treatment of children Graves’ disease with huge goiter—a case report and literature review

Yao Li, Xiang Cui, Yongjun Yang, Yan Liang, Fan Chai, Yi-Ceng Sun, Cong Shao, Hongbiao Mo, Supeng Yin, Zeyu Yang, Fan Zhang