Surgical reconstruction of primary genital lymphedema—long term therapeutic efficacy

Ziyou Yu, Lingling Sheng, Weigang Cao, Shengli Li, Wei Lu, Weiqing Gao, Zhaohua Jiang