Surgery for retrosternal goiter: cervical approach

Xu Wang, Yuqiu Zhou, Chao Li, Yongcong Cai, Tianqi He, Ronghao Sun, Wen Tian, Zhengqi Tang, Jianfeng Sheng, Dingrong Liu, Chunhan Gui, Dingfen Zeng, Chunyan Shui, Jian Jang, Guiquan Zhu, Yudong Ning, Wei Wang