Differential diagnosis of plasma cell mastitis and invasive ductal carcinoma using multiparametric MRI

Rong Chen, Baoquan Hu, Yulong Zhang, Caibao Liu, Lianhua Zhao, Yan Jiang, Yan Xu