Original Article


Identification and validation of subclusters of papillary thyroid carcinoma based on Human Phenotype Ontology

Zixue Xuan, Xiaoping Hu, Tong Xu, Yujia Liu, Zongfu Pan, Minhua Ge, Juan J. Díez, Ping Huang, Jiajie Xu, Zhuo Tan

Download Citation