Original Article


Incidental thyroid carcinomas: experiences related to the surgery of head and neck cancers

Pingdong Li, Xiaolian Fang, Zheng Yang, Xuejun Chen, Xiaohong Chen, Zhigang Huang

Download Citation