Original Article


A case series study of lacrimal canalicular laceration repair with the bi-canalicular stent

Junjun Han, Hongling Chen, Tian Wang, Xianliang Zhang, Xuemin Jin

Download Citation