Original Article


Decreased pancreatic leakage rate in the application of a measurable variable-diameter pancreatic duct catheter in laparoscopic pancreaticoduodenectomy

Qiusheng Li, Xinbo Zhou, Jiayue Duan, Zhongqiang Xing, Ziqiang Wu, Weihong Zhao, Jianhua Liu

Download Citation