Original Article


A web-based survey of SARS-CoV-2 vaccination and its adverse effects in Chinese postoperative patients with breast cancer: a cross-sectional study

Xiaoxiao Wang, Minxue Shen, Qian Zhang, Xiaomin Wang, Hanghao Zhang, Tingxuan Li, Yuanping Hu, Fan Xia, Liqiu Liao

Download Citation