Original Article


Evaluation of indocyanine green combined with methylene blue staining in sentinel lymph node biopsy of breast cancer

Yong Xu, Songlin Yuan, Mingtao Chen, Ke Gong, Youzhong Liu, Shengyun Li, Fang Xiong, Yuejun Pan, Jiyao Cao, Jia Gong, Na Luo

Download Citation