Original Article


A deep learning-based diagnostic pattern for ultrasound breast imaging: can it reduce unnecessary biopsy?

Yi-Cheng Zhu, Jian-Guo Sheng, Shu-Hao Deng, Quan Jiang, Jia Guo

Download Citation