Yunjian Zhang, MD, PhD (Thyroid and Breast Surgery)

Department of Thyroid and Breast Surgery, the First Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China