Vol 8, No 4 (August 2019): Gland Surgery (Patient Reported Outcomes in Breast and Glandular Surgery)

Original Article

Efficacy of continuous neuromonitoring in thyroid surgery: preliminary report of a single-center experience
Celestino Pio Lombardi, Chiara De Waure, Marco Mariani, Giulia Carnassale, Annamaria D’Amore, Emanuela Traini, Carmela De Crea, Marco Raffaelli
Von Hippel-Lindau “Black Forest” mutation inherited in a large Chinese family
Peihua Liu, Feizhou Zhu, Minghao Li, Daud Athanasius Dube, Qianqian Liu, Cikui Wang, Qiao Xiao, Liang Zhang, Shuai Gao, Zhuolin Li, Bo Zhang, Jing Liu, Longfei Liu, Xiang Chen
Primary repair and reconstruction of tumor defects in parotid masseter region: a report of 58 cases
Yong-Cong Cai, Chun-Yan Shui, Chao Li, Rong-Hao Sun, Yu-Qiu Zhou, Wei Liu, Xu Wang, Dinfen Zeng, Jian Jiang, Guiquan Zhu, Wei Wang, Zhenghua Jiang, Zhenqi Tang
Nomogram for the diagnosis of suspected papillary thyroid carcinomas based on sonographic patterns: a retrospective study
Li Liang, Jinhui Xie, Shulan Li, Jie Yang, Dongdong Chen, Nan Wang, Zubang Zhou
The potential role of carbon nanoparticles-assisted biopsy for sentinel lymph nodes of incidental thyroid carcinoma
Chaojie Zhang, Xinying Li, Zhigong Zhang, Shanshan Lei, Peizhi Fan, Qiang Xiao
Inframammary fold subcutaneous cushion assessment using MRI (magnetic resonance imaging)
Maria Cecilia Closs Ono, Anne Karoline Groth, Alfredo Benjamin Duarte da Silva, Renato da Silva Freitas, Christiane Sayuri Kawasaki, Dayane Raquel de Paula, Maria Alice Zarate Nissel
Patient satisfaction following thyroidectomy in surgical mission: a prospective study
Mahir Gachabayov, Rifat Latifi
A systematic review of donor site aesthetic and complications after deep inferior epigastric perforator flap breast reconstruction
Nicole Lindenblatt, Lisanne Gruenherz, Jian Farhadi
Shear wave elasticity of breast lesions: would it be correlated with the extracellular matrix components?
Gang Liu, Meng-Ke Zhang, Yan He, Xi-Ru Li, Zhi-Li Wang