Vol 1, No 1 (May 2012): Gland Surgery

Guidelines

Guidelines on the diagnosis and treatment of breast cancer (2011 edition)
Bao-Ning Zhang, Xu-Chen Cao, Jia-Yi Chen, Jie Chen, Li Fu, Xi-Chun Hu, Ze-Fei Jiang, Hong-Yuan Li, Ning Liao, Dong-Geng Liu, Ouyang Tao, Zhi-Min Shao, Qiang Sun, Shui Wang, Yong-Sheng Wang, Bing-He Xu, Jin Zhang