Signaling pathways of genetic variants and miRNAs in the pathogenesis of myasthenia gravis

Kai Qian, Jia-Xin Xu, Yi Deng, Hao Peng, Jun Peng, Chun-Mei Ou, Zu Liu, Li-Hong Jiang, Yong-Hang Tai